Blogs

 • Nkoka wa Swivuriso erixakeni ra Vatsonga

  Author: Respect Mlambo (SADiLaR Xitsonga Researcher) Manghenelo Swivuriso swi hlamuseriwa tanihi xigaririmi lexi nga na tinhlamuselo to enta hi mayelana na vutomi bya vanhu naswona ntirhokulu wa swona i ku letela, ku laya, ku khutaza, ku ahlula timhaka no aka rixaka hi ku angarhela. Shabangu (1996) u hlamusela swivuriso ku ri ntiyiso lowu nga cinciki,…

  Read more…

 • Ukubaluleka kolwimi nenkcubeko eluntwini

  Author: Andiswa Bukula (SADiLaR isiXhosa Researcher) This blog post speaks about the importance of language and culture. It taps into the idea that one’s language is one’s identity, and our culture paves the way for how we live our lives.

  Read more…

 • Digitale geesteswetenskappe: ʼn saak van doen én dink

  Author: Benito Trollip (SADiLaR Afrikaans Researcher)  Updated version Short summary and English title:Digital humanities: A case of doing and thinkingIn this piece questions are raised pertaining to how digital humanities (DH) is approached in general and in the Afrikaans research community specifically. It should be an important consideration to think about the interaction between the digital and the…

  Read more…

 • Buniyo

  Author: Muzi Matfunjwa (SADiLAR Siswati Researcher) Buniyo/The possessive as part of speech

  Read more…

 • Ukwakheka kwamabizo-mvango

  Author: Nomsa Skosana (SADiLaR isiNdebele Researcher) //English summary below// Amabizo-mvango, mhlobo wamabizo akheka ngeenkhekhe zekulumo ezimbili nanyana ezintathu ukuya phezulu (Isihlathululi-mezwi sesiNdebele, 2018:17). Ukwakheka kwamabizo-mvango eLimini lesiNdebele kungezinye zezinto ezenza iLimeli bona kube ngilelo elihlukileko hlangana namanye amaLimi wamaNguni. Ukwakheka kwamabizo-mvango esizokutjheja ngokweenkhekhe zekulumo ezilandelako;

  Read more…

 • Linguistic and cultural hybridity is our identity

  Author: Deon du Plessis (SADiLaR English Researcher)  “I believe that linguistic and cultural hybridity is our identity.”[1] The concept of naturalisation is applied to people who immigrate and integrate into a new country to the extent that they are granted citizenship.[2] Nkonko Kamwangamalu uses this framework to describe how (South) African English has been naturalised, in…

  Read more…