Tlhabololo ya Dipuo tsa Tlholego tsa Aforikaborwa ka Tiriso ya Didiriswa tsa Thekenoloji

Author: Valencia Wagner (SADiLaR Setswana Researcher)

//English: Developing South African indigenous languages through the use of Digital Technologies//

Aforika Borwa e itsege jaaka naga ya bopuontsi. Naga e, e na le dipuo tsa semmuso di le 11, mme dipuo tse di tshwanetse go somarelwa le go tlhabololwa gore di se nyelele.

Tiriso ya didiriswa tsa thekenoloji e tlisitse diphetogo di le dintsi mo mokgweng o dipatlisiso di dirwang ka ona mo dipuong tsa semmuso lefatshe ka bophara.

Go ya ka dipatlisiso, bontsi jwa dipuo tsa semmuso tsa Aforikaborwa kwa ntle ga Seesemane le Seaforikanse, di santse di saletse kwa morago thata fa go tliwa mo tirisong ya didiriswa tsa thekenoloji fa go dirwa dipatlisiso. Go le gantsi, dipuo tsa tlholego tsa Aforika Borwa ga di a bopega go tshwana le dipuo tse di setseng di bone tlhabologo jaaka Seesemane le tse dingwe. Se, se kaya gore go na le tlhokego e e kwa godimo ya go tlhamiwa ga didiriswa tsa thekenoloji tse di tlaa dirisetswang go dira dipatlisiso tsa dipuo tse tsa tlholego.

Go tlhamiwa ga setheo se se tshwanang le SADiLaR, se se tshegetsang dipatlisiso tsa dipuo tsotlhe tsa semmuso tsa Aforika Borwa le go tlamela babatlisisi ba dipuo tse ka didiriswa tsa thekenoloji, ke kgato e ntle e e bontshang gore go na le tswelopele mo go tlhabololeng dipuo tsa tlholego tsa Aforikaborwa. Le fa go le jalo, go santse go na le tiro e ntsi e e tshwanetseng go dirwa go thusa go godisa, go somarela le go netefatsa gore dipuo tsa tlholego tsa Aforikaborwa di nna mo maemong a a tshwanang le a dipuo tse dingwe le gore ga di nyelele. Mafapha a puso, baitseanape ba tsa thekenoloji ga mmogo le babatlisisi ba ba dirang ka dipuo tse tsa tlholego, ba tshwanetse go dirisana mmogo go tlhama ditheo tse dingwe tsa mofuta o, go oketsa palo ya didiriswa tse di ka dirisetswang go dira dipatlisiso tsa dipuo tsa tlholego tsa Aforikaborwa.