Author: Benito Trollip (SADiLaR Afrikaans Researcher) 

Updated version

Short summary and English title:
Digital humanities: A case of doing and thinking
In this piece questions are raised pertaining to how digital humanities (DH) is approached in general and in the Afrikaans research community specifically. It should be an important consideration to think about the interaction between the digital and the humane when undertaking a DH-project. An appeal is made to think and converse about digital methodologies before they are applied to humanities research. 

Author: Valencia Wagner (SADiLaR Setswana Researcher)

//English: Developing South African indigenous languages through the use of Digital Technologies//

Aforika Borwa e itsege jaaka naga ya bopuontsi. Naga e, e na le dipuo tsa semmuso di le 11, mme dipuo tse di tshwanetse go somarelwa le go tlhabololwa gore di se nyelele.

Thursday, 06 February 2020 11:00

Ukubaluleka kolwimi nenkcubeko eluntwini

Author: Andiswa Bukula (SADiLaR isiXhosa Researcher)

This blog post speaks about the importance of language and culture. It taps into the idea that one’s language is one’s identity, and our culture paves the way for how we live our lives.

Thursday, 12 December 2019 07:19

Ukwakheka kwamabizo-mvango

Author: Nomsa Skosana (SADiLaR isiNdebele Researcher)

//English summary below//

Amabizo-mvango, mhlobo wamabizo akheka ngeenkhekhe zekulumo ezimbili nanyana ezintathu ukuya phezulu (Isihlathululi-mezwi sesiNdebele, 2018:17). Ukwakheka kwamabizo-mvango eLimini lesiNdebele kungezinye zezinto ezenza iLimeli bona kube ngilelo elihlukileko hlangana namanye amaLimi wamaNguni. Ukwakheka kwamabizo-mvango esizokutjheja ngokweenkhekhe zekulumo ezilandelako;