Blogs

 • Moporesidente wa Afrika Borwa o tlotla Ngaka Maphalla

  Author: Mmasibidi Setaka (SADiLaR Sesotho researcher) – English blog to follow Matsatsing a sa tswa feta, Moporesidente wa Afrika Borwa, Monghadi Matamela Cyril Ramaphosa, o tlotlile Ngaka Maphalla ka kgau ya Order of Ikhamanga (ya kgauta) e le sesupo sa mosebetsi o tswileng matsoho le o kgabane oo a o entseng ntshetsopeleng le polokong ya…

  Read more…

 • Tšhomišo ya ELAN phetlekong ya kgatišo ya lentšu le ya bitiyo / The usage of ELAN to analyse voice recording and video

  ELAN ke sedirišwa sa khomphuthara seo gantši se šomišwago go ngwallola (transcription), go fana ka tshedimošo ya tlaleletšo (annotation) gammogo le go fletleka faele ya kgatišo ya lentšu le ya bitiyo. Lentšu le ELAN ke khutsofatšo yeo e emetšego EUDICO Linguistic Annotator gomme sedirišwa se se hwetšagala inthaneteng ntle le tefo ebile se šoma gabotse…

  Read more…

 • Dikobo tsa Sesotho

  Author: SADiLaR Sesotho Researcher  – Mmasibidi SetakaEnglish blog available at the bottom Merabe e fapaneng e tsejwa ka tsela eo e aparang ka yona. Moaparo ke karolo e kgolo e hlalosang metso le setso sa motho, mme hangata, merabeng ka ho fapana, bomme, barwetsana, bontate le bahlankana bana le diaparo tse fapaneng tse bontshang boemo…

  Read more…

 • Voyant bjalo ka senolofatši sa phetleko ya dingwalo

  Author: Dimakatso Mathe (SADiLaR Sesotho sa Leboa researcher)English translation for this blog at the bottom. Lenaneo la go dira diphatišišo le akaretša go tsitsinkela sengwalo ka leihlo la ntšhotšhonono ka maikemišetšo a go utulla se monyakišiši a ratago go se nepiša. Le ge go le bjalo, go na le tšeo leihlo la nama le ka…

  Read more…

 • Ikuphethe njani indaba yokusebenzela ekhaya?

  (How is working from home treating you?) Blog by: Andiswa Bukula (SADiLaR isiXhosa researcher) This blog looks at the dynamics of working from home, the little habits that we have gained over time from working from home for over a year.  

  Read more…

 • PHUMULA NDLONDLO ENOPHAPHE EKHANDA

  Author: Rooweither Mabuya (SADiLaR isiZulu researcher) Lala ngokuphumula Hlanga lomhlabathi. Bayede! Wena WeNdlovu!   His Majesty King Zwelithini was the longest serving monarch of the Zulu kingdom, with close to half a century on the throne. On December 3, 2021, His Majesty King Goodwill Zwelithini kaBhekuzulu would have celebrated 50 years since his coronation in…

  Read more…