Displaying items by tag: nlp

Wednesday, 04 November 2020 08:39

Naa part-of-speech tagger ke eng?

Author: Dimakatso Mathe (SADiLaR Sesotho sa Leboa Researcher)

Part-of-speech tagger, yeo e tla  bitšwago sehlathahlophantšu go tloga mo, ke sedirišwa sa theknolotši seo se dirišwago go fetleka mantšu ao a ngwadilwego a polelo ye e itšego gomme sa laetša gore mantšu ao a wela dihlopheng dife tša mantšu ka go phara setlankana se se hlalošago sehlopha sa lentšu (tag). Se šomiša lenaneo la ditlankana (tagset) leo le ithekgilego ka dihlopha tša mantšu tšeo di filwego tša polelo gore se kgone go hlatha mantšu. Dihlopha tša mantšu di na le khuetšo ye kgolo bokgoning bja setlabelwa se gore se hlathe goba gona go laetša dihlopha tša mantšu. Gore re kgone go kwešiša se gabotse, re tla swanela ke go hlaloša ganyane ka dihlopha tša mantšu tša Sesotho sa Leboa.

Paulos le Louwrens (1994) ba hlaloša dihlopha tše lesome, e lego maina, mašala, madiri, malahlelwa, makopanyi, mathušamadiri, mabotšiši, mašupi, leba, gammgo le maamanyi. Go feta fao, dihlopha tša mantšu tše dingwe di ka arolwa gape go ya ka mehuta goba dikarolwana tše di hwetšagalo ka fase ga lentšukakaretšo la sehlopha sa mantšu. Go fa mohlala, mašala le maina a ka arolwa go ya ka magoro a maina. Tšhomišo ya magoro a maina ke ye nngwe ya dipharologanyo tšeo di ikgethilego tše di lego molaleng bontšing bja maleme a Seafrika ge a bapetšwa le maleme a mangwe a mehlobo e šele. Ge sehlathahlophantšu se ka laetša maina ntle le go hlatha magoro a maina, gona se tla be se sa abe tshedimošo yeo e kgotsofatšago ka dipolelo tša Seafrika. Ka fao, didirišwa tšeo di lego gona tša sehlathahlophantšu tša Sesotho sa Leboa le maleme a mangwe a semmušo a Afrika Borwa, di laetša tshedimošo ye ka ge go laeditšwe seswantšhong sa ka fase seo se tšerwego thwi go tšwa go sedirišwa sa sehlathahlophantšu.

Seswantšho

Published in Blogs