Gender Terminology

In opposition to the planned changes to the Urban Areas Act, 20,000 women organized a march to the Union Buildings in Pretoria on August 9, 1956. The success of this march demonstrated the strength that women have when they unite. This march demonstrated that women should not be restricted to the home, the kitchen, or to taking care of their husbands and children. But they had more significant social duties to fulfill. These women are sisters, mothers, daughters etc. It is in this spirit that the outstanding ladies of the South African Centre for Digital Language Resources (SADiLaR) set out on their adventure to find lexicons used to describe women. The SADiLaR women also chose lexicons that resonated with them and shared their impressions about them.

Here is a list of the lexicons and their translation equivalents. 

Please see blow what each lady said about the lexicons that resonate with them.

Lebogang Boemo 

Kgaitsadi

I chose the word Kgaitsadi, which means sister. I chose this word because as we celebrate women’s month I have two younger sister our mother was the only daughter, my grandmother was a third born of five girls. We are a feminine family. We lost our mother at a young age but we have kept our relationship solid till now, that is why during this women’s month I celebrate my sisters.

Ke tlhopile lefoko kgaitsadi. Lefoko le, mo kgweding ya basadi le na le bokao bo bo tona mo botshelong jwame. kena le bo kgaitsadi ba babedi ba basetsana, motsadi wame e ne e le ngwana a le nosi wa mosetsana. Koko waka ke ngwana wa boraro mogare ga basetsana ba ba tlhano. Maloko a lelapa la garona a tletse ka batho ba bomme. Motsadi wa rona o ne a tlhokafala re santse re le bannye, mme fela ra sala re le bo kgaitsadi re kopane thata, ke ka moo mo kgweding e ya bomme ke itlotlomatsa ka bokgaitsadi bame

Andiswa Bukula

Xa ndicinga ngembokotho ndicinga ngebhinqa elomeleleyo, ngaphakathi nangaphandle. Indlovukazi akwazi ukumelana nayo neyiphi na into ephambi kwakhe.

When I think about a rock I think about a woman who is strong, inside and out. A queen that can face anything that comes in front of her.

Nomsa Skosana

Girlfriend

During Women’s Month, South African women are reminded of the role that other women played in shaping this country into what it is today. Those women made a significant contribution, and it is now up to us to carry on their legacy. We must pick up where they left off in making this country a better and more liveable place. We can only do so if we, as women, hold each other’s hands and support each other as friends, not just girlfriends. While on this journey to make our nation a better place, we meet other women and form friendships with the goal of receiving support from them and, in turn, supporting them to make this journey easier and more bearable. While we are at it, some of our friends fall behind, but we are there to pick them up and remind them of our ultimate goal. This journey will be the simplest if we stick together until the end as girlfriends, women, and queens. We are the force.

Umngani womntazana

Ngenyanga yabomma, sibomma beSewula Afrika sikhunjuzwa ngendima eqakathekileko eyadlalwa ngabanye abomma enarheni le. Kazi abommabo bayilima bayitjhiyela thina indlela ekufuze siyihlale le. Siyihlahla sikhamba, sibambisene nabanye abomma ababangani bethu. Endleleni le sithole abanye godu abomma nabo sibenze abangani, senze nabo isingani, sibambane sisingathane sibe yinto yinye, sibe yinyanda yinye. Kuthi omunye nafuna ukusalela emva simgone simbambe bona angawi sirage siye phambili. Kuthi omunye nakhutjhiweko simthobe amanceba simsekele, simkhuthaze bona aqale phambili la kuyiwa khona. Ngenyanga le njengabangani ababomma kufuze sikhumbuzane bona siqakatheke kangangani, sikhumbuzane umngomo nomqophwethu ephasina singakhohlwa ukusekelana njengabangani, sikhohlwe kudoselana ebumnyameni kodwana sikhumbule ukudoselana ekukhanyeni, kazi lapho kula soke esinqophe khona njengabangani ababomma.

Nomkhuleko Ngubeni

Mother

In June of 2015 I became a mother to a beautiful baby girl. I gave her the name Mpumelelo, which means success. That is everything I want for her; success. Being a mother made me change the way I think and make decisions about every little thing in life because I know that whatever I decide affects a little girl who relies completely on me. I have made countless sacrifices to try and give her a better life and I am yet to make more. This made me think of the many sacrifices my own mother, and hers before her, has made so that I can have the kind of life I have today. Being a mother made me appreciate my own mother and realize just what a superhero she is! She is a true inspiration and every Women’s Day reminds me of her! 

Umama

NgoJuni wonyaka wezi-2015 ngaba umama wengane yentombazane enhle. Ngayiqamba igama ngathi uMpumelelo. Ilokho engimufisela khona; impumelelo. Ukuba umama kwenza ukuthi ngishintshe indlela engicabanga ngayo nezinqumo engizithathayo ngoba ngiyazi ukuthi noma yini engiyenzayo iba nomthelela entombazaneni encane ethembele kimina. Sekukuningi engikwenzile ngokuzinikela ngizama ukwenza impilo yakhe ibe ngcono futhi kuningi engisazokwenza. Lokhu kungenze ngacabanga zonke izinto umama wami, nomama wakhe, abazenza ngokuzinikela ukuze mina ngibe nalempilo enginayo. Ukuba umama kwenza ukuthi ngibonge umama wami futhi ngibone ukuthi uyiqhawe lamaqhawe! Ngibukela kuye kakhulu futhi usuku lwabesifazane lungikhumbuza yena njalo! 

Mmasibidi Setaka

Queen 

A queen is a mother of the nation. In chess a queen is the most powerful piece that each player has. She is strong enough to lead the nation, cater for the needs of her household while also building her career. She is beautiful, intelligent, energetic and prayerful. She is blessed and has dignity. Her tongue comforts the broken-hearted, she helps those in need, and gives advice to those who need it. 

 

Mofumahadi

Mofumahadi ke mme wa setjhaba. Papading ya Chess, mofumahadi ke sebapadi se matla seo sebapadi ka seng se ka bang le sona. O na le matla a ho etalla setjhaba pele le ho hlokomela lelapa la hae, ka mona a ntse a intshetsa pele mosebetsing wa hae wa matsoho. O motle, o bohlale, o morolo ebile ke mme wa thapelo. O na le seriti, o tshedisa ba pelo tse robehileng, o thusa ba kojwana di mahetleng, a fane le ka dikeletso ho ba di hlokang.   

Rooweither Mabuya

Mother

The one who nurtures

The one who sacrifices

The one who soothes

The one who teaches

The one who loves without limits

Because she is love personified

 

Umama

Ilowo okhulisayo

Ilowo onikelayo

Ilowo oduduzayo

Ilowo ofundisayo

Ilowo othanda ngaphandle kwemingcele

Ngoba uluthando olwenziwe samuntu

 

Special thanks to Deon Du Plessis, Benito Trollip, Andrew Liabara and Respect Mlambo for their assistance in compiling these lexicons.