Ukwakheka kwamabizo-mvango

Author: Nomsa Skosana (SADiLaR isiNdebele Researcher) //English summary below// Amabizo-mvango, mhlobo wamabizo akheka ngeenkhekhe zekulumo ezimbili nanyana ezintathu ukuya phezulu (Isihlathululi-mezwi sesiNdebele, 2018:17). Ukwakheka kwamabizo-mvango eLimini

Read More ¬Ľ