Displaying items by tag: Compound nouns

Thursday, 12 December 2019 07:19

Ukwakheka kwamabizo-mvango

Author: Nomsa Skosana (SADiLaR isiNdebele Researcher)

//English summary below//

Amabizo-mvango, mhlobo wamabizo akheka ngeenkhekhe zekulumo ezimbili nanyana ezintathu ukuya phezulu (Isihlathululi-mezwi sesiNdebele, 2018:17). Ukwakheka kwamabizo-mvango eLimini lesiNdebele kungezinye zezinto ezenza iLimeli bona kube ngilelo elihlukileko hlangana namanye amaLimi wamaNguni. Ukwakheka kwamabizo-mvango esizokutjheja ngokweenkhekhe zekulumo ezilandelako;

Published in Blogs